1. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami psychologicznymi
  1. Zaburzenia snu
   1. Opis przypadku – psychologia bezsenności
   2. Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń snu – ćwiczenia do pracy z klientem
   3. Zaburzenia snu u dzieci – terapia przy wsparciu technikami relaksacji i mindfulness
  2. Zaburzenia odżywiania
   1. Zaburzenia odżywiania z perspektywy rodzinnej i międzypokoleniowej
   2. Bulimia nervosa. Zaburzenia odżywiania u kobiet w ciąży
   3. Anoreksja i bulimia – różnice w podejściu w oparciu o protokół Ch. Fairburna
   4. Psychodynamiczne podejście do diagnozy i leczenia anoreksji w okresie adolescencji
 2. Zaburzenia seksualne
  1. Cyberprzestrzeń, nowe technologie i tożsamości internetowe jako szansa na nowe lepsze życie? – co mówią terapeuci
   1. Niekonwencjonalne zastosowania narzędzi terapeutycznych przez internet
   2. Praca online z klientem w ujęciu poznawczo-behawioralnym
  2. Zaburzenia seksualne w kontekście pracy przy wsparciu techniki genogramów
  3. Seks i perspektywy czasu w kontekście koncepcji Time Perspective Therapy
  4. Systemowa terapia problemów seksualnych uwzględniająca mechanizmy sprzężenia zwrotnego w kontekście indywidualnych i partnerskich zaburzeń sfery seksualnej
  5. Obniżenie popędu seksualnego a terapia pary
  6. Dysfunkcje seksualne – problematyka związków nieskonsumowanych. Wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne
  7. Diagnoza i terapia sprawców pedofilii. Charakterystyka zjawiska
  8. Toksyczne związki – praca terapeutyczna z parą
 3. Uzależnienia
  1. Zintegrowane spojrzenie na osobę uzależnioną w codziennej praktyce
  2. Nowe uzależnienia – społeczny i środowiskowy kontekst uzależnień w diagnostyce i terapii
   1. Zakupoholizm – realne zagrożenie czy wymysł naszych czasów
   2. Uzależnienie od medycyny estetycznej w kontekście zaburzeń funkcjonowania psychofizycznego – opisy przypadków z terapii osób w różnych sytuacjach życiowych (np. awans zawodowy, narodziny dziecka)
   3. Uzależnienie od gier komputerowych i gier wideo – postulaty WHO, obraz zaburzenia i terapia
  3. Uzależnienie z perspektywy rodzinnej i międzypokoleniowej
  4. Współuzależnienie w teorii gier transakcyjnych – praktyczne wskazówki na przykładzie zależności w kontekście trójkąta Karpmana
  5. Drunkoreksja w przebiegu rozwoju zespołu uzależnienia od alkoholu
  6. Coaching zdrowia w nawrotach uzależnienia
  7. Wpływ rodziny dysfunkcyjnej na funkcjonowanie osoby uzależnionej w oparciu o teorię wewnętrznego dziecka
 4. Zaburzenia nastroju
  1. Depresja
   1. Specyficzne i specjalistyczne diety i ich wpływ na wahania nastroju – opisy przypadków z omówieniem czynników pobudzających wahania nastroju
   2. Depresja i zaburzenia lękowe z perspektywy przekazów międzypokoleniowych
   3. Elementy terapii ACT w depresji młodzieży – karty pracy do wykorzystania w terapii
   4. Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności z elementami współczucia (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego
   5. Zaburzenie depresyjne nawracające – prezentacja procesu diagnozy
   6. Zaburzenia depresyjne u nastolatków – psychodynamiczne podejście do diagnozy i planowania leczenia
   7. Zaburzenia depresyjne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   8. Myśli, tendencje i próby samobójcze – praktyczne wskazówki w przebiegu terapii
  2. Inne zaburzenia nastroju
   1. Emocjonalne zaburzenia nastroju u kobiet w ciąży a psychoterapia. Charakterystyka problematyki psychologii ciąży ze wskazaniem zadań dla terapeuty pracującego z ciężarną
   2. Depresja poporodowa – charakterystyka zaburzenia, diagnoza i terapia
 5. Zaburzenia lękowe i pod postacią somatyczną
  1. Fizjologia lęku. Samowiedza i samoświadomość jako przykład narzędzia terapeutycznego – niezbędny słownik pojęć
  2. Ekspozycja jako strategia terapeutyczna w leczeniu lęku i fobii w grupach młodzieżowych
  3. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
   1. Praca z dezadaptacyjnymi umysłowymi konstruktami poznawczymi. Normalizacja myśli natrętnych i wyolbrzymiona odpowiedzialność
   2. Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście diagnozy zaburzeń obsesyjno kompulsywnych – karty pracy do wykorzystania w terapii
   3. Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi – opis przypadku z terapii poznawczo-behawioralnej
  4. Ukryta lojalność psychosomatyczna – objawy ciała jako ukryte przekazy międzypokoleniowe
  5. Tendencje perfekcjonistyczne – terapia z elementami podejścia współczucia wobec siebie (ang. self-compassion)
  6. Lęk separacyjny u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  7. Hipochondria, czyli lęk o zdrowie – wskazówki diagnostyczne oraz przykładowy program terapii
  8. Praca z klientem z klaustrofobią w paradygmacie poznawczo-behawioralnym
  9. Mentalizacja w pracy terapeutycznej z rodziną – zaburzenia lękowo-depresyjne z zachowaniami autoagresywnymi i tendencjami samobójczymi
 6. Ciężki stres i trauma
  1. Powrót do szczęśliwego życia – studium przypadku terapii traumy w ujęciu ACT
  2. Międzypokoleniowy przekaz traumy. Syndrom rocznicy
  3. Podejście współczucia (Compassion-Focused Therapy – CFT) w pracy z traumą, czyli połączenie części poznawczej z częścią fizjologiczną i afektywną
  4. Czynności obronne w funkcjonalno-czynnościowym modelu obron psychologicznych jako narzędzie w diagnostyce i terapii traumy dzieci i młodzieży
  5. Uważność i współczucie w relacjach – jak dobrze być razem i jak dobrze rozstawać się w miłości i przyjaźni – propozycje refleksji i ćwiczeń w odniesieniu do doświadczenia traumy przez jednego z partnerów
  6. Zaburzenia lękowe uogólnione (Generalized Anxiety Disorder). Karty pracy do wykorzystania w terapii
  7. Kryzys psychologiczny związany z diagnozą choroby zagrażającej życiu – zastosowanie interwencji kryzysowej
  8. Kluczowe interwencje terapeutyczne ukierunkowane na leczenie traumy u dzieci i młodzieży
  9. Trauma wykorzystania seksualnego w dzieciństwie przez członka rodziny a psychoterapia osoby dorosłej
  10. Kiedy rodzic nastolatka choruje onkologicznie – zadania dla psychologa pracującego z pacjentem małoletnim
 7. Zaburzenia osobowości
  1. Osobowość narcystyczna
   1. Trudności w terapii narcystycznego pacjenta młodzieżowego. Możliwości rozumienia oraz wskazówki do pracy
   2. Osobowość narcystyczna i osobowość histrioniczna – różnice w diagnozowaniu i w terapii
   3. Narcyzm cienkoskórny u klienta młodzieżowego – kluczowe interwencje w terapii
  2. Osobowość zależna
   1. Integracyjny model osobowości zależnej wg Roberta Bornsteina, implikacje dla pracy terapeutycznej. Samowspółczucie jako narzędzie w terapii osób z rozpoznaniem cech osobowości zależnej
  3. Osobowość depresyjna
   1. Praca terapeutyczna z pacjentami z osobowością depresyjną
   2. Wdzięczność w pracy terapeutycznej z pacjentami z osobowością depresyjną
  4. Osobowość unikająca
   1. Jak wykorzystać narzędzia terapii schematów (Schema Therapy, Schema Focused Therapy – SFT) w pracy z osobowością unikającą – podstawowe potrzeby emocjonalne, wczesne nieadaptacyjne schematy, style radzenia sobie i tryby schematu w opisie przypadku
  5. Osobowość z pogranicza
   1. Przymierze terapeutyczne w przypadku terapii osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza – szanse i pułapki
   2. Borderline a choroba dwubiegunowa – różnicowanie i problemy diagnostyczne
  6. Osobowość dyssocjalna
   1. Rozpoznawanie osobowości dyssocjalnej na podstawie objawów ze strony seksualności
 8. Zaburzenia rozwojowe
  1. Kształcenie inteligencji emocjonalnej dzieci w oparciu o ćwiczenia uważności
  2. Narzędzia psychogenealogii i genogramy w terapii rodzinnej
  3. Trudności w rozwoju psychoseksualnym w kontekście przekazów rodzinnych
  4. Spektrum autyzmu – rozpoznanie i diagnoza
  5. Osoba małoletnia z niedostosowaniem w obszarze funkcjonowania w środowisku rówieśniczym – metody pracy z pacjentem i rodzicami